Lancaster Lincoln

B-04

Diện tích tim tường 98.10m2

Diện tích thông thuỷ 89.90m2