Lancaster Lincoln

B-03

Diện tích tim tường 120.80m2

Diện tích thông thuỷ 112.40m2