Lancaster Lincoln

B-03

Diện tích tim tường 117.20m2

Diện tích thông thuỷ 108.40m2