Lancaster Lincoln

B-03

Diện tích tim tường 72.52m2

Diện tích thông thuỷ 66.71m2