Lancaster Lincoln

B-02

Diện tích tim tường 135.30m2

Diện tích thông thuỷ 124.70m2