Lancaster Lincoln

B-02

Diện tích tim tường 155.06m2

Diện tích thông thuỷ 143.84m2