Lancaster Lincoln

B-02

Diện tích tim tường 46.10m2

Diện tích thông thuỷ 42.20m2