Lancaster Lincoln

B-01

Diện tích tim tường 123.10m2

Diện tích thông thuỷ 112.20m2