Lancaster Lincoln

B-01

Diện tích tim tường 78.32m2

Diện tích thông thuỷ 71.28m2