Lancaster Lincoln

A-15

Diện tích tim tường 46.40m2

Diện tích thông thuỷ 41.90m2