Lancaster Lincoln

A-14

Diện tích tim tường 46.10m2

Diện tích thông thuỷ 42.40m2