Lancaster Lincoln

A-13

Diện tích tim tường 45.70m2

Diện tích thông thuỷ 41.90m2