Lancaster Lincoln

A-12

Diện tích tim tường 135.10m2

Diện tích thông thuỷ 125.90m2