Lancaster Lincoln

A-11

Diện tích tim tường 118.00m2

Diện tích thông thuỷ 109.40m2