Lancaster Lincoln

A-10

Diện tích tim tường 45.70m2

Diện tích thông thuỷ 41.30m2