Lancaster Lincoln

A-09

Diện tích tim tường 78.27m2

Diện tích thông thuỷ 71.5m2