Lancaster Lincoln

A-09

Diện tích tim tường 46.10m2

Diện tích thông thuỷ 42.20m2