Lancaster Lincoln

A-08

Diện tích tim tường 46.50m2

Diện tích thông thuỷ 42.50m2