Lancaster Lincoln

A-07

Diện tích tim tường 80.60m2

Diện tích thông thuỷ 74.20m2