Lancaster Lincoln

A-07

Diện tích tim tường 78.30m2

Diện tích thông thuỷ 71.50m2