Lancaster Lincoln

A-07

Diện tích tim tường 44.50m2

Diện tích thông thuỷ 41.40m2