Lancaster Lincoln

A-06

Diện tích tim tường 134.00m2

Diện tích thông thuỷ 123.30m2