Lancaster Lincoln

A-06

Diện tích tim tường 71.20m2

Diện tích thông thuỷ 65.35m2