Lancaster Lincoln

A-06

Diện tích tim tường 46.50m2

Diện tích thông thuỷ 42.30m2