Lancaster Lincoln

A-05

Diện tích tim tường 121.20m2

Diện tích thông thuỷ 110.80m2