Lancaster Lincoln

A-05

Diện tích tim tường 77.78m2

Diện tích thông thuỷ 71.5m2