Lancaster Lincoln

A-04

Diện tích tim tường 80.00m2

Diện tích thông thuỷ 74.30m2