Lancaster Lincoln

A-04

Diện tích tim tường 77.80m2

Diện tích thông thuỷ 71.50m2