Lancaster Lincoln

A-04

Diện tích tim tường 117.12m2

Diện tích thông thuỷ 107.8m2