Lancaster Lincoln

A-03

Diện tích tim tường 120.60m2

Diện tích thông thuỷ 112.30m2