Lancaster Lincoln

A-03

Diện tích tim tường 117.10m2

Diện tích thông thuỷ 107.80m2