Lancaster Lincoln

A-03

Diện tích tim tường 72.62m2

Diện tích thông thuỷ 66.65m2