Lancaster Lincoln

A-03

Diện tích tim tường 80.80m2

Diện tích thông thuỷ 73.00m2