Lancaster Lincoln

A-02

Diện tích tim tường 122.60m2

Diện tích thông thuỷ 112.10m2