Lancaster Lincoln

A-02

Diện tích tim tường 154.41m2

Diện tích thông thuỷ 143.09m2