Lancaster Lincoln

A-02

Diện tích tim tường 98.30m2

Diện tích thông thuỷ 89.50m2