Lancaster Lincoln

A-01

Diện tích tim tường 135.90m2

Diện tích thông thuỷ 124.60m2