Lancaster Lincoln

A-01

Diện tích tim tường 73.22m2

Diện tích thông thuỷ 66.65m2