Lancaster Lincoln

A-01

Diện tích tim tường 73.20m2

Diện tích thông thuỷ 66.70m2