Lancaster Lincoln

A-01

Diện tích tim tường 85.40m2

Diện tích thông thuỷ 78.50m2