Lancaster Lincoln

B-04

Diện tích tim tường 97.20m2

Diện tích thông thuỷ 88.80m2