Lancaster Lincoln

A-05

Diện tích tim tường 46.1m2

Diện tích thông thuỷ 42.2m2