Lancaster Lincoln

A-02

Diện tích tim tường 97.3m2

Diện tích thông thuỷ 88.4m2