Lancaster Lincoln

A-01

Diện tích tim tường 85.4m2

Diện tích thông thuỷ 78.4m2