Lancaster Lincoln

B-01

Diện tích tim tường 46.40m2

Diện tích thông thuỷ 42.00m2