Lancaster Lincoln

A-12

Diện tích tim tường 134.10m2

Diện tích thông thuỷ 124.80m2