Lancaster Lincoln

A-10

Diện tích tim tường 45.7m2

Diện tích thông thuỷ 41.3m2