Lancaster Lincoln

A-08

Diện tích tim tường 46.5m2

Diện tích thông thuỷ 42.5m2