Lancaster Lincoln

A-07

Diện tích tim tường 44.5m2

Diện tích thông thuỷ 41.4m2