Lancaster Lincoln

A-06

Diện tích tim tường 46.5m2

Diện tích thông thuỷ 42.3m2